Kính gửi: Các cựu học viên khóa học 1 năm về đánh giá tác động môi trường; Khóa học 6 tháng về tiếp cận sinh thái học trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững; Khóa học 3 tháng về nâng cao năng lực quản lý tài nguyên thiên nhiên; các cựu học viên cao học và học viên tiến sĩ tại CRES.

Để thuận tiện cho việc liên hệ và gửi giấy mời tham gia hội thảo và lễ kỷ niệm 35 ngày thành lập CRES đến địa chỉ chính xác, Rất mong các cựu học viên đăng ký theo mẫu dưới đây để ban tổ chức cập nhật danh sách và gửi giấy mời tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CỰU HỌC VIÊN CRES